E - mail

bao.nt@nados.vn

Số điện thoại

0908.131.051

Địa lý

297 - 299 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú