NADOS LÀ NGÔI NHÀ CHUNG ĐỂ GIAO LƯU - KẾT NỐI & CHIA SẺ

“Tạo cộng đồng chuyên nghiệp kết nối & hỗ trợ nhau, chủ đầu tư, doanh nghiệp cung cấp, quản lý Nados, đầu bếp”

“Tạo cộng đồng chuyên nghiệp kết nối & hỗ trợ nhau, chủ đầu tư, doanh nghiệp cung cấp, quản lý Nados”

 • Tự nguyện, tự quản.
 • Tự trang trải về tài chính.
 • Hoạt động theo đúng Điều lệ được phê duyệt.
 • Bảo đảm tôn chỉ và mục đích của Nados được thực hiện triệt để.
 • Phát triển và nâng cao giá trị của Nados chuyên nghiệp.
 • Tổ chức các hoạt động giao lưu nhằm tạo mối quan hệ mật thiết giữa các hội viên để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, cơ hội việc làm và nâng cáo tính chuyên nghiệp.
 • Cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức các loại hình hội thảo, diễn đàn để huấn luyện và đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn về Nados.
 • Tham gia, tổ chức những hoạt động có liên quan đến ngành nghề (dạy nghề, giới thiệu việc làm, giới thiệu nhà cung cấp,…) nhằm nâng cao hình ảnh và giá trị.
 • Tạo mối liên kết, hợp tác mang tính chuyên nghiệp, nâng cao hiểu biết lẫn nhau với các cơ sở dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, nhân sự Nados, nơi cung ứng suất ăn, trường dạy nghề,… trong nước.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ với Nados, hiệp hội cùng ngành, vì lợi ích chung của Nados
 • Sử dụng kinh phí thu chi đúng tôn chỉ, mục đích của Nados và đúng qui định của pháp luật.
 • Chấp hành và tuân thủ đúng luật pháp Việt Nam.
 • Tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích, hoạt động của Nados và vận động xây dựng phát triển Nados.
 • Đại diện cho trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nados.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nados.
 • Tổ chức, phối hợp hoạt động vì lợi ích chung của Nados; hoà giải tranh chấp trong nội bộ Nados.
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Nados.
 • Phổ biến, hướng dẫn; cung cấp thông tin cần thiết theo qui định của pháp luật.
 • Được tự chủ về tài chính trên cơ sở hội phí và các nguồn thu hợp pháp để tự trang trải về chi phí hoạt động.
 • Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.
 • Thành lập và giải thể các tổ chức trực thuộc Nados theo qui định của luật pháp Việt Nam.
 • Có các quyền khác mà pháp luật hiện hành cho phép.
 • Nados là một tổ chức tự nguyện của các cá nhân hoạt động tại các cơ sở dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch, cung ứng suất ăn, trường dạy nghề… Tôn chỉ của Nados:
  – Tạo cộng đồng trao đổi kiến thức, ngành hàng, kinh nghiệm, kết nối để phát triển Nados Việt Nam.
  – Hoạt động hội phi vụ lợi. Tập hợp, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và là diễn đàn trao đổi thông tin, cung cấp các dịch vụ cho hội viên một cách bình đẳng.​